CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIÊN VIỆT

CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG
STT Tên Sản phẩm
1 Prohexadione Calcium 10% DG
2 Mycorrhiza Inoculum
3 Pyraclostrobin
4 Brassinoline
STT Tên Sản phẩm
5 Kinetine
6 IBA-K
7 IBA
8 Cytokinine-6BA